Stanovy klubu SFK Perry Rhodan

verze 4.1.3

1. Základní ustanovení

1.1 SFK Perry Rhodan (dále jen „klub“) je dobrovolným sdružením fyzických osob, sdružených za účelem plnění cílů klubu.

1.2 Koordináty:

 • Název: SFK Perry Rhodan
 • Sídlo: Česká Republika
 • Internet:
  • Domovská stránka: http://www.rhodan.cz
  • IRC (síť IRCnet):
   • #perry_rhodan – klubový IRC kanál;
   • #atlan – záložní klubový kanál (při nefunkčnosti hlavního kanálu);
   • #Rada-rhodan – kanál Rady klubu;

2. Cíle klubu

2.1 Sdružování osob za účelem šíření povědomí o scifi sérii Perry Rhodan na veřejnosti.

2.2 Vytváření podmínek pro rozvoj klubu a členské základny a provozování dalších aktivit.

2.3 Aktivity

2.3.1. Za aktivity klubu jsou považovány činnosti uvedené ve Stanovách:

 • Správa a tvorba klubových stránek;
 • Organizace oficialních klubových srazů a/nebo účast na nich;
 • Překlady děl spojených se sérií Perry Rhodan;
 • Organizace a/nebo účast na conech, jichž se klub účastní;
 • další, Radou klubu schválené činnosti.

3. Členství v klubu

3.1 Členství v klubu je dobrovolné.

3.2 Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která:

 • souhlasí s jeho stanovami,
 • projeví zájem o členství prostřednictvím registrace na webových stránkách klubu (oficiálním klubovém fóru) a po přečtení stanov klubu potvrdí své členství zvolením možnosti „Ano“ ve svém profilu u položky „Členství:“,
 • uvede ve svém profilu funkční email pro potřeby orgánů klubu,
 • navštíví alespoň jednou za rok oficiální fórum (navštívením je myšleno přihlášení do svého profilu).

3.3 Pokud člen působí svou činností proti zájmům klubu nebo hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z těchto stanov, může jej Valná hromada klubu (dále jen „VH“) na návrh Rady klubu (dále jen „RK“) vyloučit. Vyloučení musí být řádně odůvodněno. Pokud VH člena vyloučí, ztrácí veškeré výhody svého postavení.

3.4 Členství zaniká:

 • Ukončit členství může člen kdykoliv na základě svobodného rozhodnutí, které musí oznámit RK, a to písemně prostřednictvím e-mailu.
 • Vystoupením člena písemným oznámením RK z e-mailu, registrovaném k uživateli;
 • Zrušením členství na základě rozhodnutí VH s udáním důvodu;
 • Zánikem klubu;
 • Úmrtím člena;

3.5 Druhy členství v klubu

3.5.1 Pasivní členství

 • Pasivními členy klubu jsou všichni členové klubu, kteří nejsou aktivní.
 • Pasivní člen má právo :
  • Účastnit se jednání VH (bez hlasovacího práva).
  • Účastnit se akcí pořádaných klubem.
  • Být přítomen jednání Rady, jedná-li se o jeho osobě, jeho chování či činnosti.
  • Pasivní Člen má povinnost:
   • Nejednat v rozporu se stanovami, usnesením orgánů klubu a nepoškozovat zájmy a dobrou pověst klubu.

3.5.2 Aktivní členství

 • Aktivními členy klubu jsou  všichni členové klubu, kteří se v předcházejícím půlroce účastnili alespoň jedné klubové aktivity. Na požádáni člena Rady nebo účastníka VH musí svou aktivitu doložit. Danou aktivitu mu může potvrdit i jiný aktivní člen klubu.
 • Aktivní členové jsou sepsáni v seznamu aktivních členů, který je umístěn na klubových stránkách, a který se aktualizuje jednou za půl roku na pravidelném konáni VH.
 • Aktivní člen má stejná práva jako pasivní člen a navíc:
 • podávat návrhy na VH a RK;
 • hlasovat na jednáních VH;
 • být volen do orgánů klubu;
 • má právo přístupu k veškerým materiálům klubu;
 • Aktivní Člen má stejné povinnosti jako pasivní člen a navíc:
 • má za povinnost podporovat cíle klubu (a vyvíjet úsilí k jejich dosažení) a dobře reprezentovat klub. 
 • Materiály klubu jsou určeny pro soukromé účely, proto je nesmí dál šířit, pokud RK nerozhodne jinak.

4. Orgány klubu

4.1 Orgány klubu jsou:

 • Valná hromada klubu
 • Rada klubu
 • Předseda a místopředseda klubu

4.2 Valná hromada klubu

 4.2.1 VH je nejvyšším orgánem klubu, který vykonává veškeré funkce klubu, pokud nejsou delegovány VH nebo těmito Stanovami na jiné orgány klubu. VH si však stále může vyhradit právo na rozhodnutí ve věcech, které byly delegovány na jiný orgán klubu.

 4.2.2 VH zahrnuje všechny aktivní členy;

 • rozhoduje o schválení a změně stanov;
 • volí členy RK a rozhoduje o jejich odvolání;
 • schvaluje vyloučení členů klubu;
 • rozhoduje spory mezi členy klubu;
 • schvaluje výroční zprávu klubu;
 • přijímá rozhodnutí o bodech, které byly zařazeny na program VH na základě návrhu RK nebo aktivního člena účastnícího se VH;
 • rozhoduje o zrušení klubu;

4.2.3 VH je svolávána alespoň dvakrát ročně. Oznámení o svolání VH musí být uveřejněno na klubových stránkách minimálně 7 kalendářních dní přede dnem konání VH, aktivním členům oznámeno e-mailem. Oznámení zajistí ten, kdo VH svolává. VH se musí konat do 4 týdnů od podání relevantní žádosti. VH může být v mimořádných případech svolána v kratším terminu. VH svolává kterýkoliv člen RK nebo alespoň 5 aktivních členů klubu.

4.2.4 VH je usnášeníschopná při účasti minimálně 10 aktivních členů VH, z nichž alespoň 3 musí být členy Rady, nebo při účasti minimálně 15 aktivních členů. Tyto počty rovněž určují kvótu hlasujících (tj. kolik členů klubu musí hlasovat, aby bylo hlasování uznatelné) potřebnou pro přijetí hlasování na klubovém fóru.

4.2.5 VH může proběhnout pouze na klubovém IRC kanále. Každý člen VH má při hlasování jeden hlas. Určitá hlasování (zejména ta, která potřebují širší shodu.) mohou z rozhodnutí VH proběhnout na klubovém fóru. Výsledek takovéhoto hlasování vyhlašuje Předseda klubu, nebo jím pověřený člen, na obvyklém místě.

4.2.6 Usnesení VH jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasujících. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy klubu nebo, v případě jeho nepřítomnosti, rozhodne hlas místopředsedy klubu. Hlasování se provádí aklamací *1.

4.2.7 Jednání VH řídí předseda RK nebo jím pověřený člen RK.

4.2.8 Z jednání VH se pořizuje zápis, který potvrzuje předseda klubu. Zápis musí být zveřejněn během jednoho týdne od konání VH na oficiálních stránkách klubu.

4.2.9 Usnesení VH jsou závazná pro všechny členy klubu.

4.3 Rada klubu

4.3.1 RK je výkonným orgánem VH.

4.3.2 Ze své činnosti se zodpovídá VH.

4.3.3 RK má povinnost zpracovat zprávu o činnosti klubu, a to nejpozději 1 měsíc před koncem aktuálního kalendářního roku. Za její zpracování odpovídá předseda klubu. Zpráva o činnosti klubu musí být předložena VH na jejím nejbližším zasedání, a to tak, aby bylo možno o jejím schválení hlasovat ještě před koncem příslušného kalendářního roku. RK má povinnost publikovat schválenou zprávu na klubovém webu v členské sekci.

4.3.4 RK je orgánem klubu, který jej zastupuje ve svěřených funkcích i navenek. Za RK se podepisuje předseda klubu, nebo místopředseda klubu, nebo kterýkoliv člen RK, je-li k tomu pověřen RK.

4.3.5 RK má 5 členů (Předseda klubu, Místopředseda klubu a 3 řadoví členové RK).

4.3.6 Odstoupení z funkce provede člen RK buď písemně nebo ústně před usnášeníschopnou RK nebo usnášeníschopnou VH.

4.3.7 Pokud člen RK neplní své povinnosti nebo se třikrát bez omluvy nezúčastní jednání RK, může být rozhodnutím nadpoloviční většiny RK navržen VH k odvolání. Na jeho místo bude VH zvolen nový člen RK. Mandát odvolaného člena RK je mu propůjčen do doby zvolení jeho nástupce.

4.3.8 Volby do RK:

4.3.8.1 Kandidáty mohou navrhovat všichni aktivní členové klubu. Aktivní členové zvolí 5 členů rady. Každý člen může volit maximálně 5 jmen.

4.3.8.2 Návrhy kandidátů podávají aktivní členové nejpozději do devátého dne před volbami Radě klubu, která sestaví kandidátku.

4.3.8.3 RK má povinnost před zahájením hlasování o volbě členů RK zveřejnit uzavřený seznam kandidátů na členy RK a to ve členské sekci stránek, nejpozději kalendářní týden před volbami.

4.3.8.4 Proces volby členů RK: Ve k tomu určené sekci klubového fóra se založí speciální thread s názvem „Volby do Rady Klubu (+ datum)“, do kterého předseda jako první příspěvek uvede kandidátku. Následně členové klubu s hlasovacím právem uvedou 1 – 5 jmen, přičemž svého kandidáta mohou uvést pouze jednou. Po skončení voleb se prostým součtem hlasů sestaví pořadí kandidátů. Z tohoto žebříčku se podle úspěšnosti jednotlivých kandidátů doplní chybějící členové RK. Při rovnosti hlasů v případě potřeby proběhne mezi těmito kandidáty další kolo hlasování.

4.3.8.5 Okamžik, do kterého lze ve volbách hlasovat, určí předseda klubu a zapíše do prvního příspěvku volebního threadu hned pod kandidátku. Doba, po kterou probíhají volby, je minimálně jeden kalendářní týden. Po skončení voleb se příslušný thread zamkne.

4.3.9 RK je volena na dobu neurčitou. Člen může být zvolen do funkce člena RK i opakovaně.

4.3.10 RK rozhoduje o záležitostech, které jsou na ni delegovány VH nebo těmito stanovami, a to:

 • připravuje a předkládá VH výroční zprávu a další návrhy k projednání;
 • řídí běžnou činnost klubu;
 • volí předsedu a odsouhlašuje místopředsedu klubu;
 • zabezpečuje plnění usnesení VH klubu;

4.3.11 RK je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové RK;

4.3.12 Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů RK. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.3.13 Ze schůze RK se pořizuje zápis, který mají všichni zúčastnění právo odsouhlasit – případné připomínky musí být projednány, jinak je zápis neplatný;

4.3.14 Zápis musí být zveřejněn do 7 dnů od konání schůze RK na stránkách klubu;

4.3.15 Funkce člena RK je funkcí čestnou, neplacenou;

4.4 Předseda a místopředseda klubu

4.4.1 Předsedu klubu volí RK ze svého středu. Jednu osobu je možno za předsedu klubu zvolit i opakovaně.

4.4.2 Místopředsedu navrhuje předseda a musí být schválen RK. Jednu osobu je možno za místopředsedu klubu schválit i opakovaně.

4.4.3 Předseda řídí a koordinuje činnost klubu, řídí RK a plní úkoly uložené VH a RK.

4.4.4 V případě rovnosti hlasů je předsedův hlas rozhodující.

4.4.5 V nepřítomnosti předsedy jej v rozsahu jeho práv zastupuje místopředseda.


5. Závěrečná ustanovení

5.1 Klub může na základě rozhodnutí RK vydat doplňující vnitřní směrnice klubu. Směrnici vydává RK a schvaluje ji VH. Vydané vnitřní směrnice klubu je RK povinna zveřejnit spolu se Stanovami, jejichž přílohou se stanou.

5.2 Klub zaniká dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí 3 většiny (zaokrouhleno nahoru) VH s účastí minimálně 75% aktivních členů klubu;

 

Stanovy mohou být měněny pouze na základě usnesení VH klubu.

Toto znění stanov schválila VH klubu konaná dne 29. 3. 2008

a změny schválila VH klubu dne 12. 12. 2008.

 

-------

*1 veřejný, zjevný (nikoliv tajný) projev souhlasu nebo nesouhlasu, a to písemným vyjádřením